قالب لوگین
 • Drow-Ranger
 • زمان ارسال: 2 اسفند 1397, 00:33
 • قالب ها
سلام به همه دوستان من قالب لوگین زیر رو نوشتم ولی وقتی یوزر پس میزنم لوگین نمیشه

لطفا ببینید چیرو کم گذاشتم[group=5]
    <div class="modal fade" id="myModal88" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModal88"
        aria-hidden="true" dir="rtl">
        <div class="modal-dialog modal-lg">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">
                        ×</button>
                    <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">صبر کنید اول وارد شوید</h4>
                </div>
                <div class="modal-body modal-body-sub">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-8 modal_body_left modal_body_left1" style="border-right: 1px dotted #C2C2C2;padding-right:3em;">
                            <div class="sap_tabs">    
                                <div id="horizontalTab" style="display: block; width: 100%; margin: 0px;">
                                    <ul>
                                        <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-0"><a href="{registration-link}"><span>عضویت</span></li></a>
                                        <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-1"><a href="{lostpassword-link}"><span>رمز عبور را فراموش کرده ام</span></li></a>
                                    </ul>        
                                    <div class="tab-1 resp-tab-content" aria-labelledby="tab_item-0">
                                        <div class="facts">
                                            <div class="register">
                                                <form action="#" method="post">            
                                                    <label for="login_name"> {login-method}</label><input name="Email" placeholder="Email Address" type="text" required="">                        
                                                    <label for="login_name"> رمزعبور</label><input name="Password" placeholder="Password" type="password" required="">                                        
                                                    <div class="sign-up">
                                                        <input type="submit" value="ورود"/>
                                                    </div>
                                                </form>
                                            </div>
                                        </div> 
                                    </div>     
                                    <div class="tab-2 resp-tab-content" aria-labelledby="tab_item-1">
                                        <div class="facts">
                                            <div class="register">
                                                <form action="#" method="post">            
                                                    <li class="lfield"><input placeholder="Name" name="Name" type="text" required=""></li>
                                                    <li class="lfield"><input placeholder="Email Address" name="Email" type="email" required="">    </li>
                                                    <li class="lfield"><input placeholder="Password" name="Password" type="password" required="">    </li>
                                                    <li class="lfield"><input placeholder="Confirm Password" name="Password" type="password" required=""></li>
                                                    <div class="sign-up">
                                                        <input type="submit" value="Create Account"/>
                                                    </div>
                                                </form>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>                                                  
                                </div>    
                            </div>
                            <script src="{THEME}/js/easyResponsiveTabs.js" type="text/jаvascript"></script>
                            <script type="text/jаvascript">
                                $(document).ready(function () {
                                    $('#horizontalTab').easyResponsiveTabs({
                                        type: 'default', //Types: default, vertical, accordion      
                                        width: 'auto', //auto or any width like 600px
                                        fit: true  // 100% fit in a container
                                    });
                                });
                            </script>
                            <div id="OR" class="hidden-xs">یا</div>
                        </div>
                        <div class="col-md-4 modal_body_right modal_body_right1">
                            <div class="row text-center sign-with">
                                <div class="col-md-12">
                                    <h3 class="other-nw">با شبکه اجتماعی وارد شوید</h3>
                                </div>
                                <div class="col-md-12">
                                    <ul class="social">
                                        [facebook]<li class="social_facebook"><a href="#" class="entypo-facebook"></a></li>FaceBook[/facebook]
                                        [google]<li class="social_dribbble"><a href="#" class="entypo-dribbble"></a></li>Google[/google]
                                    </ul>
                  
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>[/group]
پاسخ ها ( پاسخ های ارسال شده : 0 )
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

آمار انجمن

تعداد مباحث تایید شده : 129 ، تعداد پاسخ ها : 277
آخرین ارسالی در تاریخ 1399/02/20 23:14 با عنوان مشکل عدم آپلود ونمایش تصاویر به هنگام ارسال خبر ارسال شده است.
مجموع ارسال های انجمن : 129
از مجموع 129 ارسال در انجمن تعداد 129 پست تایید شده است.
تعداد 0 پست در انتظار تایید تیم مدیریتی قرار دارد.
در 129 پست ارسال شده، تعداد 277 پاسخ ارسال شده است.